Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

Proces leczenia w Polsce – analizy i modele, Tom I: Onkologia

Publikacja jest poświęcona efektywnemu wykorzystaniu metod ilościowych w obszarze chorób onkologicznych w Polsce. Jest to prekursorskie opracowanie dotyczące tematyki nowotworów złośliwych, łączące wykorzystanie danych rejestrowych (Krajowy Rejestr Nowotworów) oraz danych płatnika publicznego (Narodowego Funduszu Zdrowia). Publikacja jest szczególnie wartościowa ze względu na obszerne, obiektywne analizy, pomocne w zakresie podejmowania decyzji odnośnie priorytetów w zakresie kontraktowania świadczeń medycznych. Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Przedstawione treści są niezbędną lekturą dla decydentów, doradców i analityków w zakresie ochrony zdrowia.

W celu potraktowania tematu w sposób holistyczny, opracowanie składa się z dwóch głównych części: teoretycznej oraz empirycznej. Przedstawiono podstawową terminologię związaną z chorobami onkologicznymi, czynniki demograficzno-socjologiczne wpływające na zapadalność na nowotwory złośliwe, doświadczenia międzynarodowe w zakresie metodyki modelowania chorób onkologicznych. Zaprezentowano empiryczne modele deskryptywne dla poszczególnych grup nowotworowych, stanowiące praktyczne zastosowanie drzew decyzyjnych opisanych w części teoretycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono prognozę zachorowalności i 5-letniej chorobowości dla nowotworów złośliwych w Polsce na lata 2015-2025.

Pobierz publikację PL

Pobierz publikację ENG

Proces leczenia w Polsce – analizy i modele, Tom II: Kardiologia

Publikacja jest poświęcona efektywnemu wykorzystaniu metod ilościowych w obszarze chorób kardiologicznych w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie systemowego podejścia do analizy danych gromadzonych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w obszarze chorób kardiologicznych w taki sposób, aby zapewnione były rzetelne dane i prognozy będące podstawą do sporządzenia map potrzeb zdrowotnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju. Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie w obszarze chorób serca, które opisuje ścieżki leczenia pacjenta obserwowane w danych płatnika publicznego (Narodowego Funduszu Zdrowia), realizowane w ramach powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce, oraz uzupełnia wiedzę gromadzoną w rejestrach (np. w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych). Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Przedstawione treści są niezbędną lekturą dla decydentów, doradców i analityków w zakresie ochrony zdrowia.

W celu potraktowania tematu w sposób holistyczny, opracowanie składa się z kilku istotnych segmentów tworzących spójną całość. Publikacja rozpoczyna się od rozważań w zakresie specyfikacji chorób kardiologicznych, różnorodności przyczyn, objawów oraz metod leczenia. Następnie zaprezentowane zostało podejście ilościowe do modelowania procesów chorobowościowych w kardiologii. Kolejno omówiono modele: struktury leczenia choroby niedokrwiennej serca, struktury leczenia w ostrych zespołach wieńcowych, struktury leczenia w zaburzeniach rytmu i przewodzenia, struktury leczenia w migotaniu i trzepotaniu przedsionków oraz struktury leczenia w niewydolności serca. Podsumowaniem publikacji są wyniki modelu prognostycznego na lata 2015-2025 dla chorób kardiologicznych.

Pobierz publikację PL

Pobierz publikację ENG

Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia metodyki ilościowego podejścia do oceny potrzeb zdrowotnych w Polsce oraz możliwości zastosowania analiz do podejmowania decyzji o przekształceniach strukturalnych i funkcjonalnych systemu ochrony zdrowia. Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i przy wykorzystaniu wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Przedstawione treści są niezbędną lekturą dla decydentów, doradców i analityków w zakresie ochrony zdrowia. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zakresu niezbędnych analiz oraz ich wyników dla określenia przyszłych potrzeb zdrowotnych.

W celu potraktowania tematu w sposób holistyczny, opracowanie składa się z kilku istotnych segmentów tworzących spójną całość. Publikacja rozpoczyna się od rozważań dotyczących modelowego ujęcia sposobów finansowania systemu ochrony zdrowia. Następnie przedstawiono międzynarodowy przegląd finansowania świadczeń onkologicznych i kardiologicznych. Kolejno ukazano, jak w Polsce wygląda finansowanie świadczeń onkologicznych i zasady kontraktowania świadczeń kardiologicznych. W publikacji dokonano również wnikliwego przeglądu standardów międzynarodowych w modelowaniu kosztów w chorobach onkologicznych i kardiologicznych, a także przedstawiono mierniki ilościowe w ocenie świadczeń zdrowotnych w Polsce na przykładzie powyższych dwóch grup chorób. W końcowej części książki przedstawiono wyniki modelu prognostycznego na popyt świadczeń zdrowotnych oraz analizę zasobu kadrowego w kardiologii i onkologii.

Pobierz publikację PL

Pobierz publikację ENG

POWRÓT
powrót do góry