Kapitał Ludzki - Natodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Zdrowia, Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakładał on działania mające na celu poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Narzędzia wypracowane w ramach projektu mają za zadanie wspierać decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych. Wyselekcjonowanie tych grup chorób było bardzo istotne, ponieważ stanowią one największe obciążenie systemu ze względu na umieralność i koszty leczenia.

Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619).

Projekt był odpowiedzią na potrzebę racjonalizacji lokowania zasobów systemu ochrony zdrowia w zakresie infrastruktury i kadr. Racjonalizacja w zakresie dopasowania do potrzeb w wymiarze regionalnym ma być oparta na regionalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Zaprojektowane działania wiążą się z pozytywnym wpływem na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo zdrowia pacjentów. Mapy potrzeb zdrowotnych będą szczególnie pomocne w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz ich weryfikacji.

Osiągnięcie założonych celów projektowych było możliwe dzięki przeszkoleniu kadry zarządczej szpitali oraz dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystywania w zarządzaniu map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych grup chorób.

Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające decyzje zarządcze w ochronie zdrowia. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. W celu przeprowadzenia efektywnych szkoleń niezbędne jest wsparcie tego narzędzia o modele chorobowości dostosowane do potrzeb regionalnych, pozwalających na oszacowanie liczby chorych oraz ich potrzeb zdrowotnych.

Poprzez zrealizowanie projektu możliwa jest poprawa planowania strategicznego zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym (na poziomie województw i powiatów). Umożliwi to wsparcie decyzji na poziomie operacyjnym w poszczególnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Grupa docelowa – odbiorcy projektu

Grupą docelową projektu byli przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia.

Pośrednio realizacja projektu będzie miała znaczenie dla organów administracji rządowej korzystających z analiz dotyczących sektora ochrony zdrowia w Polsce, m.in.: Ministerstwa Zdrowia, członków Komisji Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia na szczeblu krajowym i lokalnym, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, władz powiatowych i gminnych, szpitali oraz innych podmiotów związanych z działalnością leczniczą.

Osiągnięcia projektowe

Konferencja podsumowująca projekt

Trzy publikacje tematyczne pod redakcją naukową dr n. ekon. Barbary Więckowskiej, Dyrektor Departament Analiz i Strategii:

Opracowania są dostępne w zakładce Publikacje.

POWRÓT
powrót do góry