O projekcie BASiW

Projekt Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych przyczyni się do wdrożenia szeregu działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób oraz opracowania bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w tym zakresie.

System mapowania potrzeb zdrowotnych oraz wspierające ich wykorzystanie elektronicznego narzędzia jakim jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Dzięki temu wsparty zostanie proces ich dystrybucji zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów. System ten będzie pomocny względem podejmowania decyzji zarządczych i kreowania polityk w oparciu o fakty, w duchu tzw. evidence-based policy making.

Realizacja projektu pozwoli na przejrzyste i racjonalne planowanie inwestycji przez dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia. Skuteczna realizacja założeń interwencji publicznej będzie możliwa dzięki wykorzystaniu wyników projektu przez interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych wspierane będzie podejmowanie decyzji o lokowaniu środków inwestycyjnych na ochronę zdrowia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi ludności (m.in. według liczby prognozowanych zachorowań na daną jednostkę chorobową w regionie), a nie w oparciu o to, jakie usługi chętni są realizować świadczeniodawcy. Pozwoli to na dokonanie zmiany systemowej w zakresie udzielania świadczeń oraz w zakresie rozwoju infrastruktury w regionach w zgodzie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem na świadczenia w obszarze 30 kluczowych grup chorób (według klasyfikacji ICD-10).

Na potrzeby organizacji pracy projektowej 30 grup chorób podzielono na dwa moduły (Moduł A i Moduł B) liczące po 15 grup chorób każdy.

Czytaj więcej o modułach w zakładce harmonogram prac.

W ramach projektu do końca 2016 roku powstanie 16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska w zakresie:

Uzupełnienie map potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ kolejnych 15 grup chorób (Moduł B) nastąpi do końca 2017 roku.

Dzięki realizacji projektu, system mapowania potrzeb zdrowotnych zostanie uzupełniony o wdrożenie wypracowanych w toku przedsięwzięcia narzędzi elektronicznych – Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, co pozwoli na stworzenie spójnego systemu wspomagającego zarządzanie w ochronie zdrowia, zwłaszcza w okresie, w którym mapy ustawowe będą obejmowały jedynie lecznictwo szpitalne. Podstawą bazy będzie platforma analityczna, zawierająca wyniki wielowymiarowych analiz epidemiologicznych, systemowych oraz ilościowych, których zakres będzie odpowiadał zapisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych.

W toku realizacji projektu POKL Departament Analiz i Strategii opracował założenia merytoryczne i ostateczny kształt modeli prognostycznych stanowiących podwaliny realizacji map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii. W ramach warsztatów, szkoleń i spotkań prowadził konsultacje i zbierał opinie dotyczące przyjętych założeń z kadrą zarządzającą szpitali i przedstawicielami dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej o mapach w zakresie onkologii i kardiologii w zakładce Efektywne działanie przez mapowanie.

Działania w obszarze map potrzeb zdrowotnych mają charakter komplementarny w stosunku do pozostałych działań podejmowanych i koordynowanych przez resort zdrowia i podległe mu instytucje w zakresie wyceny świadczeń zdrowotnych.

POWRÓT
powrót do góry