O Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Platforma, dzięki opracowanym narzędziom wizualizacji danych, pozwoli głównym interesariuszom systemu ochrony zdrowia na szybkie i łatwe tworzenie aktualnych zestawień, wykresów, tabel i map wspomagających decyzje zarządcze.

Należy podkreślić, że sposób prezentacji danych zostanie wypracowany w ramach projektu, tak aby z uzyskiwanych narzędzi płynęły wnioski i informacje użyteczne z punktu widzenia danego użytkownika – nie chodzi więc jedynie o stworzenie prostego wykresu rozrzutu ale również o zdefiniowanie odpowiednich zmiennych oraz wskazania na nim np. pól świadczących o efektywności czy jakości prowadzonej działalności. Na platformie umieszczone zostaną m.in. prognozy kluczowych zmiennych z punktu widzenia poszczególnych interesariuszy oraz narzędzia umożliwiające przeprowadzenie analizy scenariuszowej.

Dostęp do platformy Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, będzie otwarty, dzięki czemu spodziewany jest efekt kontrolno-motywacyjny opinii publicznej zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym – dzięki prostemu dostępowi do niepublikowanych dotąd analiz oraz danych, możliwa będzie szybka identyfikacja problemów oraz wymuszenie działań zaradczo-naprawczych.

Przewiduje się, że poszczególni interesariusze systemu będą mieli dostęp do dodatkowych funkcjonalności odpowiadających ich potrzebom (np. podmioty założycielskie/właścicielskie szpitali będą mogli zidentyfikować swoje jednostki na tle pozostałych w regionie – identyfikacja świadczeniodawców przez każdego użytkownika w odniesieniu do dowolnej zmiennej nie zawsze jest możliwa ze względu na ochronę danych). Wojewodowie, za pomocą jednego narzędzia będą mieli dostęp do automatycznego raportu roboczego, zawierającego narzędzia uwzględniane wchodzące w skład dokumentów map potrzeb zdrowotnych. Funkcjonalności te stanowią gwarancję wdrożenia elastycznych i projakościowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Jednocześnie baza, musi gwarantować ochronę odpowiednich danych – tj. wartości zmiennych, których publikowanie nie jest możliwe ze względu na przepisy obowiązującego prawa, mogą być widoczne tylko dla uprawnionego użytkownika (po zalogowaniu). Zweryfikowany użytkownik, będzie mógł zidentyfikować np. punkty na wykresie interaktywnym, odpowiadające jego placówkom, a także zweryfikować, jak zarządzany przez niego podmiot wygląda na tle innych świadczeniodawców, jednakże nie będzie miał możliwości przypisania poszczególnych punktów z wykresu do podmiotów, nieprzypisanych do jego profilu.

Kluczowe z punktu widzenia projektu jest zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych i rozwiązań chroniących. Departament Analiz i Strategii przewidział, że prace nad budową systemu wykonywał będzie samodzielnie. Pozwoli to także na kontrolę nad pracami i wdrożenie ich zgodnie z założeniami opracowanymi dotąd przez Departament.

POWRÓT
powrót do góry