Krajowe ramy strategiczne – Policy paper

„Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne.” to pierwszy dokument w skali europejskiej, który w sposób precyzyjny opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie pokazuje jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse przed nim stojące. Jest to dokument, który przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w sposób kompleksowy – opierając się na wiedzy i doświadczeniu z zakresu epidemiologii, demografii, analizy zasobów oraz prognozowania potrzeb.

W poprzedniej perspektywie finansowej obszar zdrowia został zasilony środkami europejskimi w kwocie 4,5 mld zł. W chwili obecnej – w perspektywie 2014-2020 – kwota ta jest prawie trzykrotnie wyższa i wynosi blisko 12 mld zł. Jest to szansa jakiej dotychczas nie było i którą należy jak najlepiej wykorzystać.

Publikacja Policy paper jest dostępna w serwisie Ministerstwa Zdrowia.

POWRÓT
powrót do góry