Grupą docelową projektu są wszyscy przedstawiciele dysponentów środków publicznych w systemie ochrony zdrowia, administracja publiczna na szczeblu krajowym i regionalnym, przedstawiciele podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi w ramach systemu OZ.

Departament Analiz i Strategii realizując w latach 2014-2015 projekt w zakresie deskryptywnych modeli empirycznych w dziedzinie onkologii i kardiologii, spowodował duże zainteresowanie mapami potrzeb zdrowotnych wśród dysponentów środków publicznych w systemie ochrony zdrowia. Dyskusja podczas realizowanych przez Departament szkoleń i warsztatów wskazuje także, że interesariusze zainteresowani są działaniami, które będą podnosić jakość i sprawność systemu ochrony zdrowia.

Celem uwzględnienia najlepszych praktyk i wykorzystania dorobku naukowego przy tworzeniu map potrzeb zdrowotnych przewidziano konsultacje ze środowiskami akademickimi w Polsce i za granicą. Zlecenie opracowania i konsultacji wskaźników stosowanych w ramach międzynarodowych dobrych praktyk, oraz na zebranych na bazie analizy danych ze systemów stosujących takie rozwiązania.

Wyniki konsultacji ze środowiskiem zostaną uwzględnione i zaimplementowane w ramach opracowanych modeli stanowiących podstawę opracowania map potrzeb zdrowotnych oraz do ostatecznego ich kształtu.

POWRÓT
powrót do góry