Celem projektu jest wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt umożliwi stworzenie i wdrożenie Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla 30 grup chorób na rzecz ochrony zdrowia w 16 województwach oraz ogólnopolskiej. Opracowanych zostanie 30 modeli i na ich podstawie map potrzeb zdrowotnych w podziale na 15 pierwszych grup chorób (A) oraz kolejne 15 grup chorobowych (B). Każda z map potrzeb zdrowotnych o zakresie zdefiniowanym w Rozporządzeniu dla danej grupy chorób będzie odnosiła się do 3 modułów:

  1. Lecznictwa zamkniętego (uwzględniającego szpital, hospicja, opiekę długoterminową, Świadczenia Odrębnie Kontraktowane, Świadczenia Wysokospecjalistyczne)
  2. AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, ASDK)
  3. POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Projekt prezentuje holistyczne podejście do analizy rodzajów świadczeń w ochronie zdrowia, dzięki Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych – informatycznemu narzędziu analitycznemu zawierającemu dane i pozwalającemu w oparciu o te dane wygenerować potrzebne do zarządzania informacje – umożliwi precyzyjne zmapowanie stanu systemu ochrony zdrowia oraz tworzenie krótkoterminowych prognoz dla zmiennych wpływających na jego kształt i funkcjonowanie. Dostarczy wiedzę ilościową o systemie ochrony zdrowia dzięki dostępowi do danych cząstkowych, co w obecnym kształcie baz nie jest możliwe.

W wyniku działań projektowych powstanie Baza Analiz Systemowych i wdrożeniowych, która zapewni dostęp do narzędzi umożliwiających oparte na danych (evidence-based) planowanie w ochronie zdrowia (m.in. poprzez wykorzystanie danych dotyczących świadczeniodawców i potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców) oraz narzędzi pozwalających na przeprowadzenie wielowymiarowych analiz danych regionalnych w 16 województwach oraz na poziomie krajowym.

Dzięki dynamicznemu narzędziu informatycznemu możliwe będzie usprawnienie procesu decyzyjnego, szybkie generowanie danych poprzez platformę, co pozwoli interesariuszom i decydentom skupić się na ich analizie oraz skoncentrować się na ich wykorzystaniu przy podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych w zakresie ochrony zdrowia.

POWRÓT
powrót do góry